info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Polgári jog

Polgári jog

Szerződések joga, tulajdonjog, családjog, öröklési jog

A polgári jog az egyik legnagyobb jogág a büntető és a közigazgatási jog mellett. A polgári jog szabályozza alapvetően a személyek jogait, a tulajdonjogot, a kötelmi jogot (szerződések joga), a családi jogot és az öröklési jogot. Átfogó jellege miatt elmondható, hogy a polgári jog az emberek mindennapjait szabályozza, szinte minden emberi tevékenység érinti a polgári jog valamelyik részterületét.

Például, ha valaki venni szeretne egy házat, akkor annak személyi feltételeit a személyi jogi rész szabályozza. Ha megveszi a házat, akkor az adásvételi szerződés megkötése a kötelmi jog körébe tartozik, de az adásvételt követően a ház a tulajdonába kerül, így ennek szabályait a tulajdonjog határozza meg. Ha a házat a házastársával veszi meg, akkor erre a családjogi szabályok is vonatkoznak, mert ez a házassági vagyonjogba is beletartozik. Végül mindannyian halandóak lévén, halálunk után az öröklési jog rendezi azt, hogy mi lesz az utánunk hátramarad vagyonnal.

Természetesen nem minden polgárjogi jogügylethez szükséges ügyvédet igénybe venni, de vannak olyan területek, ahol a jogszabály ügyvéd közreműködéséhez köti a szerződés vagy jogügylet érvényességét, ezek:

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás, stb.),
 • házassági vagyonjogi szerződések,
 • öröklési, tartási és életjáradéki szerződések,
 • gazdasági társaságok alapítása, változások bejegyzése, megszűnése.

Per esetén is sok esetben kötelező a jogi képviselet, ennek részletes szabályait a Polgári Perrendtartás 73. §-a határozza meg.

Ügyvédi irodánk vállalja:

 • minden fajta polgári jog hatálya alá tartozó szerződés megszerkesztését, ellenjegyzését,
 • az általunk szerkesztett szerződésekhez kapcsolódóan ügyvédi letétek kezelése,
 • szerződések véleményezését, tanácsadást és konzultációt a szerződések előkészítésének szakaszában,
 • tulajdoni lapok (e-tulajdoni lap, vagy földhivatali hiteles tulajdoni lap), térképmásolatok beszerzését,
 • házassági és élettársi vagyonjogi ügyekben tanácsadást és képviseletet, okiratok szerkesztését,
 • öröklési ügyekben tanácsadást és képviseletet, végrendeletek, öröklési, tartási és életjáradéki szerződések szerkesztését, ellenjegyzését, végrendeletek letétbe vételét és azok elhelyezését a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeletek országos központi nyilvántartásába.
 • peres, peren kívüli és nemperes eljárásokban való ügyvédi képviselet,
 • fizetési meghagyások kibocsátása,
 • képviselet végrehajtási eljárásokban.